© 2014 Temple Beth Torah, Fremont, CA

Holidays & Festivals

 

 

Begins at sunset on Sunday, 1/20

Begins at sunset on Wednesday, 3/20

Begins at sunset on Friday, 4/19

Begins at sunset on Wednesday, 5/1

Begins at sunset on Wednesday, 5/22

Begins at sunset on Saturday, 6/8

Begins at sunset on Saturday, 8/10

Begins at sunset on Sunday, 9/29

Begins at sunset on Tuesday, 10/8

Begins at sunset on Sunday, 10/13

Begins at sunset on Sunday, 10/20

Begins at sunset on Sunday, 12/22

2019 Holiday Schedule

Tu Bishvat

 

Purim                   

 

Passover             

 

Yom HaShoah      

 

Lag B'Omer          

 

Shavuot                

 

Tisha B'Av            

 

Rosh Hashanah   

 

Yom Kippur           

 

Sukkot              

 

Simchat Torah   

 

Chanukah