Holidays & Festivals

 

Begins at sunset on Sunday, 2/9

Begins at sunset on Monday, 3/9

Begins at sunset on Wednesday, 4/8

Begins at sunset on Monday, 4/20

Begins at sunset on Tuesday, 4/28

Begins at sunset on Monday, 5/11

Begins at sunset on Thursday, 5/28

Begins at sunset on Wednesday, 7/29

Begins at sunset on Friday, 9/18

Begins at sunset on Sunday, 9/27

Begins at sunset on Friday, 10/2

Begins at sunset on Friday, 10/9

Begins at sunset on Thursday, 12/10

2020 Holiday Schedule

Tu Bishvat

Purim                   

Passover             

Yom HaShoah      

Yom Ha'atsmaut

Lag B'Omer          

 

Shavuot                

 

Tisha B'Av            

 

Rosh Hashanah   

 

Yom Kippur           

 

Sukkot              

 

Simchat Torah   

 

Chanukah