Holidays & Festivals

 

Begins at sunset on Wednesday, 1/27

Begins at sunset on Thursday, 2/25

Begins at sunset on Saturday, 3/27

Begins at sunset on Wednesday, 4/7

Begins at sunset on Wednesday, 4/14

Begins at sunset on Thursday, 4/29

Begins at sunset on Sunday, 5/16

Begins at sunset on Saturday, 7/17

Begins at sunset on Monday, 9/6

Begins at sunset on Wednesday, 9/15

Begins at sunset on Monday, 9/20

Begins at sunset on Monday, 9/27

Begins at sunset on Sunday, 11/28

2021 Holiday Schedule

Tu Bishvat

Purim                   

Passover             

Yom HaShoah      

Yom Ha'atsmaut

Lag B'Omer          

 

Shavuot                

 

Tisha B'Av            

 

Rosh Hashanah   

 

Yom Kippur           

 

Sukkot              

 

Simchat Torah   

 

Chanukah